Privacy


Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor de hele Europese Unie. Met de komst van de AVG is een aantal zaken op het gebied van privacy en gegevensbescherming veranderd, maar veel ook hetzelfde gebleven. Met deze privacyverklaring wil POM Ontzorgt haar cliënten informeren hoe POM Ontzorgt met persoonsgegevens omgaat. Het reglement is voor cliënten op verzoek te ontvangen en in te zien op de website www.buddyservicevanham.nl.

Alle privacygevoelige informatie wordt door POM Ontzorgt bewaard in een beveiligde omgeving zodat deze informatie niet vrij toegankelijk is voor onbevoegden.

Begrippen

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot een bepaalde persoon, bijvoorbeeld naam, adres, aantekeningen, verleende zorg.
 • Al deze informatie valt onder het begrip persoonsgegevens.

Cliënt

 • Onder een cliënt verstaan we de persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die zorg bij POM Ontzorgt inkoopt.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft algemene regels voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en is ook van toepassing op cliëntgegevens binnen de zorg. Deze wet vereist extra zorgvuldigheid bij de omgang met bijzondere persoonsgegevens zoals medische en strafrechtelijke gegevens. Dit privacyreglement heeft als doel cliënten te informeren op welke manier POM Ontzorgt deze wet handhaaft, zowel tijdens als na de verleende zorg.

Informatie aan de cliënt

 • POM Ontzorgt informeert cliënten tijdens het intakegesprek over welke gegevens worden vastgelegd en de manier waarop dit gebeurt. Tevens worden cliënten gewezen op hun rechten: inzage, correctie en vernietiging van deze gegevens.

Persoonlijk zorgdossier

 • Een zorgdossier bevat per cliënt het zorgplan, de zorgovereenkomst, rapportages, declaraties, evaluaties, klachten en bijzonderheden. Daarnaast worden alle overlegverslagen, informatie en correspondentie met andere instanties over cliënt hierin opgenomen. Gegevens die in dit dossier opgenomen worden en onder de Wet AGV vallen zijn onder andere: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, contactgegevens derden, persoonlijke omstandigheden of kenmerken, woon- en gezinssituatie, verzekeringen en medische informatie.

Beveiligingsmaatregelen

 • Het zorgdossier is niet toegankelijk voor onbevoegden. Gegevens worden bewaard in een beveiligde (digitale) omgeving en zijn alleen toegankelijk voor Buddyservice van Ham en eventuele medezorgverleners of opdrachtgevers.

Inzagerecht

 • Cliënten hebben recht op inzage in hun dossier. Inzage kan in sommige gevallen worden geweigerd als de privacy van (een) derde(n) wordt geschaad en dit privacybelang “zwaarwegend” is.

Geheimhouding

 • POM Ontzorgt verstrekt geen informatie over cliënten aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betreffende cliënt.

Schriftelijke toestemming

 • POM Ontzorgt stelt een schriftelijke verklaring op waarin staat welke gegevens, op welke manier en met wie of welke instanties worden gedeeld. Deze dient door cliënten, voorafgaand aan de te delen gegevens, te worden ondertekend.

Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht

 • Indien er een wettelijke plicht bestaat om gegevens aan derden te verstrekken geldt de geheimhoudingsplicht niet.